Искове за издръжка на дете

Родителите, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца / под 18 години/.

Дори бащата или майката на детето да нямат НИКАКВИ доходи, да са инвалиди, да нямат жилище и пр., те дължат издръжка, като минималният размер на издръжката е ¼ от минималната работна заплата за страната. Ако родителят няма никакви доходи, то държавата изплаща присъдената издръжка. За тази цел, издръжката трябва да е присъдена с влязло в сила Решение, да е изваден изпълнителен лист, както и да е образувано изпълнително дело. Когато по изпълнителното дело се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху което да се насочи принудителното изпълнение, издръжката се изплаща чрез общината по постоянния адрес на взискателя.

Отговорност при неизпълнение на задължението за заплащане на издръжка:

Ако родителят, който дължи издръжка не я изплаща два месеца, без да е необходимо те да са последователни, той носи наказателна отговорност по чл. 183 от НК, като наказанието е до една година лишаване от свобода или пробация.

Също така, срещу осъдения да заплаща издръжка, който не изпълнява това задължение, може да се образува изпълнително дело. В изпълнителните дела за издръжка, длъжникът отговаря с цялото си имущество – това означава, че може да се продаде единственото му жилище, както и да се удържа цялото му трудово възнаграждение, включително и под минималната работна заплата.

Прехвърлянето на недвижими имоти или движими вещи, с цел родителят да се постави в неплатежоспособност също е престъпление-183 ал. 2 от НК. В някои случаи, подобни сделки подлежат и на отмяна, съгласно чл 135 от ЗЗД.

Как се определя размерът на издръжката:

Съдът определя издръжка според нуждите на детето и възможностите на родителя. Колкото и големи нужди да има детето, ако родителят обективно няма възможност да ги покрива, то се присъжда по-ниска издръжка. Обратното-ако родителят има високи доходи, но детето няма големи нужди-например не посещава никакви извънкласни занимания-езици, танци, спорт, ходи на общинско или държавно училище, няма хронични заболявания и др., съдът отново няма да присъди висока издръжка.

Местна подсъдност по дела за издръжка:

Делото се разглежда в съда по местоживеене на детето. Т.е. ако родителят дължащ издръжка живее в друго населено място, не детето, а той ще си поеме разходите за път и явяване в съдебно заседание.

От кога до кога се дължи издръжка:

Издръжка се дължи от раждането на детето, до навършване на 18 годишната му възраст. След 18 годишна възраст се дължи издръжка, ако вече пълнолетният Ви син или дъщеря учи редовно-средно или висше образование. За тази цел ученикът или студентът следва лично да заведе дело срещу единия или двамата си родители. В тази ситуация дължи издръжка и родителят, който е упражнявал родителските права до навършване на 18 годишна възраст на детето.

Издръжка може да се търси както за бъдещ, така и за минал период, като максимумът е една година назад във времето, когато издръжката се присъжда за пръв път.

Когато детето Ви е на 18 години и Вие или двамата родители сте осъдени да заплащате издръжка, то тя се дължи лично на пълнолетно Ви дете. Издръжка, след навършване на 18 годишна възраст, родителите не дължат безусловно, а само ако това няма да ги затрудни да издържат сами себе си.

Присъдена ми е издръжка, но тя не ми се изплаща, какво да правя?

След като бъде присъдена издръжка, което е задължително когато детето е под 18 години, родителят упражняващ родителските права може да си извади изпълнителен лист и да образува дело при съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител ще започне да събира присъдената издръжка принудително, включително слагайки запор върху цялото трудово възнаграждение на родителят, който е осъден или продавайки недвижимите му имоти, включително единственото му жилище.

Също така, родителят упражняващ родителските права може да сезира прокуратурата, тъй като, както пояснихме по-горе, неизплащането на присъдена издръжка е престъпление. Важно е обаче издръжката да е присъдена, т.е определена с влязъл в сила съдебен акт.

В случай, че родителят дължащ издръжка е започнал да прехвърля имуществото си на свои възходящи или низходящи роднини, братя, сестри или настоящ съпруг/съпруга, с цел да предпази имуществото си и да не плаща издръжка, можете да заведете дело, с което да отмените тези сделки, за да продадете имотите на длъжника.

Какво ще ми струва дело за издръжка и последващо изпълнително дело?

По дела за издръжка, включително и по последващи изпълнителни дела за издръжка, ищецът/взискателят /т.е. детето чрез неговия родител или със съгласие на родител при децата над 14 години/ е освободено от заплащането на държавни такси и разноски, с изключение на адвокатския хонорар.

Ако нямате възможност да заплатите адвокатски хонорар, следва да кандидатствате за безплатна правна помощ през Националното бюро за правна помощ-подробно как да стане това, може да прочетете тук.

Важно е да знаете, че подавайки документите си за отпускане на безплатна правна помощ, на основание чл. 25 ал. 6 от Закона за правната помощ, можете да посочите адвокат Каменарска като конкретен адвокат, който да Ви представлява, ако това е възможно в конкретния момент.

В случай, че не отговаряте на изискванията за безплатна правна помощ, следва да знаете, че минималният адвокатски хонорар по дела за издръжка в нашата кантора е 360 лева , като в зависимост от размера на търсената издръжка, ще бъде определен по-висок размер на същия. Адвокатският хонорар се заплаща авансово, при ангажиране да водим делото Ви, като може да бъде разсрочен на две или повече вноски, в зависимост от размера му.

Заплатеният хонорар се възстановява от ответника по делото, след неговото приключване.

Същите са размерите на адвокатските хонорари и за водене на изпълнителни дела за присъдена издръжка, но те се заплащат задължително изцяло и не подлежат на разсрочване.

Как да се подготвя за евентуално дело за издръжка, какво да нося в адвокатската кантора, когато имам записана консултация?  Консултацията заплаща ли се?

Когато идвате за предварителна консултация относно въпроси свързани с издръжката, следва да носите:

Акт за раждане на детето.

Решение за развод, с отбелязване „Влязло в сила“, ако имате такова.

Съхранени от Вас фактури, квитанции и др, за закупени дрехи, обувки, учебници, книги, играчки/, бележки за заплащане на детска градина, бележки за заплащане на курсове и извънкласни занимания, бележки от закупени лекарства и др

Платежни нареждания, фактури, квитанции за заплатени зелени училища, лагери, екскурзии, тържества и пр.

Удостоверение, че детето е ученик или посещава детска градина, касови бонове за заплатен градски транспорт, копие от карта за градски транспорт.

С колкото повече такива доказателства разполагате, толкова по-лесно ще докажете нуждите на детето Ви.

Изпълнителен лист, ако разполагате с такъв.

Консултацията се заплаща, като цената на консултациите за дела за издръжка е намалена. В случай, че сключите договор с нас по време на консултацията и заплатите дължимия хонорар за водене на Вашето дело, консултацията е безплатна.

Можете да запишете час за консултация с адвокат Каменарска на тел.:0898389888

С цените ни можете да се запознаете тук!

Свържете се с нас!