Искове за издръжка на дете

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца / под 18 години/, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си! T.e., дори бащата или майката на детето да нямат НИКАКВИ доходи, те дължат издръжка, като минималният размер, към настоящия момент е 95 лева. Ако родителят няма никакви доходи, то тогава издръжката се изплаща от държавата /чрез общината/, а родителят без доходи става длъжник на държавата.

Ако родителят, който дължи издръжка не я изплаща два месеца /тъй като издръжката се определя помесечно/, без да е необходимо те да са последователни/, той носи наказателна отговорност по чл. 183 от НК, като наказанието е до една година лишаване от свобода или пробация.

Съдът определя издръжка според нуждите на детето и възможностите на родителя. Детето може да търси издръжка и по своя постоянен адрес, като това означава, че ако задълженият родител живее в друго населено място, той ще си поеме разходите за път и явяване в съдебно заседание. Издръжка може да се търси както за бъдещ, така и за минал период, като максимумът е една година назад във времето. Издръжката за минал период се определя от съда и се изплаща наведнъж /например- съдът определя издръжка за минал период в размер на 150 лева, така на детето се дължи освен издръжка ежемесечно занапред, така и сумата от 1800 лева за минало време/.

Искове и дела за месечна издръжка на дете при развод

След като Ви бъде присъдена издръжка, което е задължително когато детето е под 18 години, можете да си извадите изпълнителен лист и да образувате дело при съдебен изпълнител. Ако родителят не я изплаща доброволно, съдебният изпълнител ще му наложи запори върху трудово възнаграждение, банкови сметки, възбрани върху недвижимите му имоти. При задължения за издръжка няма несеквестируеми вземания и имущества. Т.е. може да се правят удръжки върху заплата под минималната, както и възбрани върху единствено жилище. Също така можете да сезирате прокуратурата, тъй като неизплащането на присъдена издръжка е престъпление. Важно е обаче издръжката да е присъдена, т.е определена с влязъл в сила съдебен акт.

Важно е да се подчертае, че по дела за издръжка, ищецът /т.е. детето чрез неговия родител или със съгласие на родител при децата над 14 години/ е освободен от заплащането на държавни такси и разноски, с изключение на адвокатския хонорар. Адвокатска кантора Валентина Каменарска предлага на социално слаби клиенти безплатно процесуално представителство. Кантората определя като социално слаб клиент, лице, което отговаря едновременно на следните условия:

  1. Получава доход под минималния;
  2. Няма повече от едно жилище;
  3. Не притежава дялове и акции в ТД и не упражнява дейност като ЕТ
  4. Не притежава МПС
  5. Не е встъпило в друг брак.

Всички тези обстоятелства кантората проверява служебно в публичните регистри, като от клиента изисква само удостоверение от НОИ и КАТ.

Можете да ползвате и възможността на безплатната правна помощ, осигурена от държавата, /т.нар. служебен защитник/. В този случай доходите Ви ще бъдат изследвани от съда или НБПП.

В случай, че не отговаряте на изискванията за безплатна правна помощ, следва да знаете, че минималният адвокатски хонорар по дела за издръжка е 300 лева, като може да бъде определен и по-висок, в зависимост от размера на търсената издръжка.
Важно е да съхранявате касови бонове/ за дрехи, обувки, учебници, книги, играчки/, бележки за заплащане на детска градина, бележки за заплащане на курсове и извънкласни занимания, бележки от закупени лекарства и др.С колкото повече такива доказателства разполагате, толкова по-лесно ще докажете нуждите на детето Ви.

Свържете се с нас!