Обжалване на наказателни постановления

В случай, че ви съставят акт имате право да възразите по него в три дневен срок от съставянето му. В случай, че не възразите в 3 дневния срок или въпреки, че възразите актът не бъде отменен по административен ред, то въз основа на него се издава Наказателно постановление.

Важно е да знаете, че за съставянето на акт има срокове. В случай, че сте извършили нарушение, но актът бъде издаден след изтичането на този срок, дори нарушението ви да е безспорно и лесно доказуемо, то при оспорване, актът и издаденото въз основа на него наказателно постановление, ще бъдат отменени от съда.

Дела за обжалване на наказателни постановления

В случай, че актът е издаден в законовопредвидения срок, той следва и да ви се връчи. В случай, че присъствате при съставянето на акта е добре да го подпишете и да вземете вашия екземпляр. подписването на акта не означава, че сте съгласни с констатациите в него. напротив- в него има полета за възражения и вие може да напишете, че не сте съгласни с акта. Важно е да вземете екземпляр за вас, тъй като при обжалване, много често се оказва, че има значителни пропуски при съставянето на акта водещи до неговата отмяна.

Въз основа на акта ще бъде издадено наказателно постановление. Самият акт не може да се обжалва самостоятелно – обжалва се наказателното постановление, заедно с акта, въз основа на което е издадено.

Има срокове за издаването на наказателно постановление, в случай, че те не са спазени, отново актът и постановлението ще бъдат отменени от съда.

Срокът да обжалвате наказателното постановление е 7 дневен от момента, в който ви е връчено.

Свържете се с нас!