Развод по исков ред

Ако във вашия случай е невъзможно да се разведете по взаимно съгласие, дали защото партньорът ви „не ви дава развод” или защото не можете да постигнете съгласие за някои от задължителните въпроси обхващани от споразумението /например издръжката/, за вас остава възможността да се разведете по исков ред.

Как става това:

Ищецът подготвя и подава искова молба, като посочва всички факти, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Това може да е фактическа раздяла, изневяра, скандали, дълбоко отчуждение, насилие и пр. В исковата молба задължително се включват исковете за ползването на семейното жилище, издръжка между съпрузите и фамилното име, а ако имате деца-искове за издръжка, родителски права, лични отношения.

Исковата молба се подава до Районния съд по постоянен адрес на ответника. В това производство се изисква задължително лично явяване на ищеца в първото съдебно заседание. В случай,че не се яви без да е посочил уважителни причини –делото се прекратява. Уважителни причини са например местоживеенето на ищеца в чужбина.

След проверка от съда на редовността на исковата молба същата заедно с приложените към нея доказателства се връчват на ответника за отговор. Ако той не може да бъде издирен на постоянния му или настоящ адрес се назначава особен представител. В случай, че поискате съдът да се произнесе относно вината за развода, следва да знаете, че виновният съпруг заплаща всички съдебни разноски на другия, включително за адвокат.

Не е пречка и по този ред, страните да постигнат споразумение относно развода, което съдът да одобри.

Свържете се с нас!