Дела срещу банки & кредитори

Търсите добър и опитен адвокат за дела срещу банки и кредитори?

Попаднали сте на точното място Адвокат Валентина Каменарска има дългогодишен опит в обслужването на банкови институции и воденето на дела срещу неправомерно завишени кредити и предсрочно изискуеми задължения.

Завеждане на дела срещу банки

Когато не обслужвате кредитите си, банките, задължително ще предприемат действия, за да съберат вземанията си. За съжаление, в практиката на кантората е имало случаи в които, въпреки, че кредитите са обслужвани редовно, банката е завеждала дела срещу длъжниците.

Как се стига до съд?

Ако не обслужвате кредитите си, отговорът е ясен. Взимате заем, не го връщате, следователно банката образува дело срещу Вас, по реда на чл. 417 ГПК. Този член дава право на банката, не само да образува дело, но и да започне принудително събиране на дълга, без да е необходимо да доказва, че действително дължите. Едва, ако възразите срещу получената Заповед за незабавно изпълнение, ще можете да оспорвате вземането на банката и неговия размер.

За съжаление рядко, но се стига до съд и когато обслужвате кредитите си. Банката едностранно променя лихвения процент, без да Ви уведоми. Вие заплащате вноската дължима по погасителния план, но тя се оказва недостатъчна, за да покрие новият размер на дълга, който е едностранно увеличен. В този случай, банката обявява кредита за предсрочно изискуем и пристъпва към принудително изпълнение, дори в крайна сметка да се установи, че даже сте надплатили вноските по кредита си.

Как да се защитя?

Първото, което ще получите, когато банката образува дело срещу Вас е Покана за доброволно изпълнение от страна на ЧСИ (съдебни изпълнители). Към нея задължително следва да е прикрепена Заповед за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист и копие от документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение. Съдебните изпълнители често нарочно не прикрепят Заповедта за незабавно изпълнение към поканата за доброволно изпълнение.

Ако призовкар на ЧСИ (съдебен изпълнител) се опитва да Ви връчва ПДИ, без към нея да са прикрепени гореописаните документи, задължително отбележете в разписката, че получавате само и единствено ПДИ, като към него няма прикрепени документи.

С промяна на закона съдебният изпълнител се задължи незабавно да изпраща до съда копие от съобщението заедно с връчените документи с отбелязване на връчването на всеки един от тях. Въпреки това, с оглед доказване датата, на която са Ви връчени документите, задължително изисквайте копие от Разписката на която се отбелязва дата на връчване и име на получателя. Аз лично, когато получавам документи за моите клиенти, винаги снимам тази разписка с телефона си.

През 2019 г. се приеха законодателни промени, които дават право на длъжника, освен да оспори вземането на банката и по този начин да предизвика исков процес, да обжалва така нареченото незабавно изпълнение. Това е именно изпълнението върху Вашето имущество – продажба на единствено жилище, запор върху трудовото Ви възнаграждение и пр., което се развива преди да е започнал исковият процес и преди произнасянето на съда. Обжалването на Разпореждането може да се направи само и единствено едновременно с подаване на Възражение срещу Заповедта за незабавно изпълнение. Т.е не можете да оспорвате само незабавното изпълнение, ако не оспорвате и самата дължимост на вземането-по основание и/или размер.

Обжалването на Разпореждането може да се основава само на няколко основания, едно от които е вземането да произтича от неравноправна клауза в потребителски договор.

Самото обжалване на Разпореждането и Възражението срещу заповедта за изпълнение не спират принудителното изпълнение, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора – чрез ипотека или парични средства до 1/3 от дълга, вложени в банка. Съдът, постановил незабавното изпълнение, може да го спре и без да е необходимо обезпечението по ал. 1, когато е направено искане за спиране, подкрепено с писмени доказателства, че вземането не се дължи, вземането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или неправилно е изчислен размерът на вземането по договор, сключен с потребител.

Когато е подадено възражение, започва исков процес, който в зависимост от размера на дълга се развива на две или три инстанции.

В процеса най-често ще доказвате, че не дължите или вземането не е станало предсрочно изискуемо. Всеки отделен случай е специфичен, като за някои от незаконните практики на банките можете да прочетете тук.

При всички положения, трябва да запомните следното – Възражение срещу Заповедта за изпълнение, която Ви е връчена от съдебния изпълнител с Поканата за доброволно изпълнение, се прави в едномесечен срок от връчването. Имате право на възражение по чл. 423 от ГПК, в едномесечен срок от узнаването за заповедта за изпълнение, само ако не Ви е връчено изобщо ПДИ или към него не е била прикрепена Заповед за незабавно изпълнение, както и други случи изрично изброени във въпросния член.

Как можем да сме Ви полезни?

Адвокат Валентина Каменарска има богат опит в делата срещу банкови институции, като за опитът й в тази и други сфери на правото можете да прочетете тук, както и на страницата на Адвокатска кантора Валентина Каменарска във facebook.

Ако търсите добър и опитен адвокат в София който да защити правата Ви в пълен обем, то можете да се обърнете към нас.

Какво предлагаме и колко ще Ви струва?

След получаване на Заповедта за незабавно изпълнение, заедно с всички приложени към нея документи, следва да извършим предварителна консултация. След като се запознаем с приложените документи, ще извършим пълен анализ на задълженията ви, поръчителства, доходите ви и имущественото ви състояние. След като сме обсъдили детайлно ситуацията, ще Ви дадем насоки и варианти относно правата ви и възможностите за защита и ще разясним на Вас действията, които следва да се предприемат. Ще Ви информираме и подробно за разходите, които ще възникнат за Вас, при стартиране на исков процес и обжалване на Разпореждането за незабавно изпълнение, както и каква е цената на хонорара за наемането на добър адвокат срещу банкови институции.

Ако след консултация с нашия адвокат, опитен в делата срещу банки, решите да ползвате услугите на кантората за разрешаването на Вашия казус, ще подпишем договор за правна защита и пълномощно. Адвокатският хонорар се заплаща при подписването на договора. Ако размерът на хонорара е над 1500 лева, плащането може да се разсрочи на равни месечни вноски, като последното плащане следва да се извърши най-късно до първото по ред съдебно заседание. Това е абсолютно задължително условие, за да се заемем с казуса ви.

Освен процесуалното представителство в дела срещу банки, предлагаме:

Свържете се с нас!