Търговско право

Имате нужда от специалист адвокат по търговско право?

Адвокат по търговско право

  • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие и др.
  • Подготовка, проверка и депозиране на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут.
  • Представителство пред съответните учреждения и ведомства във връзка с регистрации по специални закони, вписвания, придобиване на лицензии, подвеждане под разрешителни режими и др.
  • Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове в Търговския регистър, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др.
  • Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне.
  • Подготовка и извършване на сделки с ценни книги, акции на търговски дружества,  дялове, цели търговски предприятия, вписване на апортни вноски и др.
  • Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.
  • Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
Свържете се с нас!