Изготвяне на нотариални актове

Кантората предлага цялостно обслужване при изповядване на сделки с недвижими имоти. Това включва пълна проверка на имота за тежести, възбрани, вписани искови молби и прочие. Предлагаме снабдяване с всички необходими документи за изповядване на планираната от Вас сделка, включително снабдяване с кадастрални скици на имота, предеклариране на имота при наследяване, подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ, снабдяване с данъчна оценка и др.

Изготвяме Нотариални актове за:

 1. Покупко – продажба на недвижим имот
 2. За учредяване право на строеж /срещу задължение за проектиране и/или строителство,
 3. Покупко – продажба на недвижим имот и запазване право на строеж
 4. Учредяване на договорна ипотека
 5. За замяна на недвижим имот
 6. Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане
 7. Нотариален акт за дарение на недвижим имот
 8. Нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давност
 9. Нотариален акт за продажба на паркомясто
 10. Констативен нотариален акт за придобиване на имот по завещание
 11. Нотариален акт за учредяване вещно право за ползване
 12. Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижим имот
 13. Нотариален акт за договорна ипотека върху земя и сграда на степен идеен архитектурен проект
 14. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот в полза на трето лице при условията на чл. 22 от ЗЗД
  и др.
Свържете се с нас!