Промяна на основанието за уволнение

Когато трудовото правоотношение с работника или служителя бъде прекратено, работодателят е длъжен да впише основанието за уволнение в заповедта за уволнение и в трудовата му книжка. Основанието представлява конкретния член, алинея, точка, буква от Кодекса на труда. Важно е да искате поправка на основанието когато сте дисциплинарно уволнен/а. С иска се оспорва само основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписано в трудовата книжка и другите документи, иска се неговата промяна, а не признаването на уволнението за незаконно и отмяната му.
Исковата молба трябва да бъде подадена до съответния съд двумесечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Защо е важно

При дисциплинарно наказание “уволнение” дължите на работодателя обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието (при безсрочно трудово правоотношение), и в размер на действителните вреди (при срочно трудово правоотношение).

Ще имате право на обезщетение за безработица в минимален размер и същевременно срокът му на получаване ще бъде само 4 месеца.

Също така е всеки следващ работодател няма да е очарован от възможността да наеме уволнен дисциплинарно работник или служител.

Свържете се с нас!