Вещно право

В контекста на прилаганото в Република България вещно право, кантората осигурява правно обслужване във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, проверка на наличната документация, справки относно наличието на тежести-като ипотеки, учредено право на ползване, вписани дългосрочни договори за наем, възлагане на жилище със съдебно решение на съпруг, до навършване на 18 години и други.

Какво включат услугите на всеки наш адвокат по вещно право?

Осигуряваме лесно снабдяване с цялата необходима документация във връзка с изповядване на сделки с недвижими имоти, включително предеклариране на имота в общината.

Адвокат вещно правоНаш адвокат по вещно право ще се погрижи за изготвяне и подпомагане при сключването на предварителен договор, включително и обявяването му за окончателен от съда. Това е често предпочитаният начин за сключване на сделки с недвижими имоти, предвид факта, че е доста по-евтин /но и далеч по-бавен/ вариант. Със самия предварителен договор не се прехвърля право на собственост.

Всяка една от страните по предварителния договор може да предяви иск за обявяването му за окончателен, в случай че е изпълнила задълженията си по предварителния договор. В този случай окончателният договор се счита за сключен от постановяване на съдебното решение. Имайки предвид важността на предварителния договор, е задължително той да бъде съставен от адвокат по вещно право, специализиран в областта на недвижимите имоти.

Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти, включително искове за сметки, за лишаване от право на ползване на съсобствен недвижим имоти и много други.

Кантората работи съвместно с архитектурна фирма СоларЕР, лауреати на редица международни и национални конкурси  и признати лидери в областта на архитектурата на международно ниво.

Кантората предлага процесуално представителство по казуси, свързани с нуждата от адвокати по вещно право в София, както когато клиента е ищец, така и когато е ответник по:

  • Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл. 33 от ЗС;
  • Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл. 32, ал. 2 от ЗС;
  • Защита на правото на собственост пред съда /ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове/;
Свържете се с нас!