За родителски права и режим на лични отношения

Родителски права

Когато двойката е сключила брак и в последствие се разведе, въпросът за упражняване на родителските права се решава в делото за развод. Това решение обаче подлежи да преразглеждане когато обстоятелствата се изменят.

Проблемите с упражняването на родителските права са най-големи при двойки, които имат дете родено извън брак. Когато се роди дете от фактическо съпружеско съжителство и, впоследствие, родителите се разделят, по съдебен път трябва да се уредят някои правни последици от това прекратяване на съвместното съжителство, като например кой от двамата родители ще упражнява родителски права върху децата.

Този който упражнява родителските права има право да поиска да му се предостави ползването на семейното жилище, а другият родител се осъжда да заплаща издръжка на ненавършилите пълнолетие деца. Ето защо често децата се използват за разменна монета от техните родители.

Какво разглежда съдът

Вземат се предвид полът и възрастта на детето, а при навършена 10-годишна възраст се взема и мнението на детето. Изслушва се становището на социални грижи – отдел закрила на детето.

Ограничаване и лишаване от родителски права

Лишаването от родителски права е изключително рядка хипотеза. Рядко съдът допуска лишаване или ограничаване на родителски права.

Съдът е склонен да лиши родителя от правата му е ако неговото поведение представлява опасност за здравето, личността, възпитанието и имуществото на детето. Например когато злоупотребява системно с алкохол, наркозависим е, упражнявал е насилие върху детето или другия родител, не се грижи за него- дълго и трайно отсъства от живота му, като едновременно с това и не плаща издръжка.

Режим на лични отношения

В много случаи след развода или раздялата, единия родител ограничава другия родител да вижда детето си. Мотивите са много- отмъщение /наказание на бившия партньор, убеденост че той е вреден като присъствие за детето си и пр. При всички случаи съдът възприема изключително негативно ограничаването едностранно от единия родител на правото на детето да общува с двамата. Константно съдът приема,че общуването с двамата родители е в интерес на детето и субективното нежелание или преценка на майката/бащата,че другият родител не следва да вижда детето си се оценява негативно.

В случай, че не можете да виждате детето си, защото другият родител ви ограничава, виждате го рядко или като цяло постоянно се налага да водите преговори, да молите бившия си партьор, за да осъществите среща с детето си, то може да разрешите проблема си по съдебен ред.

Защо е важно да имате съдебно решение по този въпрос

Решението на съда има изпълнителна сила. Това означава поне две неща:

След влизане в сила на решението, в случай че ви се отказва отново да виждате детето си, можете да образувате изпълнително дело при ЧСИ или ДСИ. Съдебният изпълнител ще Ви съдейства да вземете детето си, включително и с полиция, а също така ще налага глоби на родителя, който отказва да изпълнява постановеният от съда режим на лични отношения.

На второ място, родителят който продължава да отказва да дава детето на другия родител, при постановен режим на лични отношения носи наказателна отговорност за неизпълнение на съдебно решение.

Свържете се с нас!