Цени

Цени на услугите предлагани от адвокатска кантора Валентина Каменарска

Уважаеми клиенти,

Моля, преди да запишете час за консултация, запознайте се с цените на кантората. Същите не подлежат на промяна и предоговаряне. Не предлагаме безплатни консултации, не извършваме консултации по телефон или имейл, ако не са предварително заплатени. Извършваме консултации в почивни и празнични дни, както и след работното време на кантората- 10:00-17:00 часа, като цената на консултацията се таксува двойно.

Когато заплащате консултацията по банков път, следва плащането да постъпи в банковата сметка на кантората или да приложите платежно нареждане, с което да удостоверите извършеното заплащане на услугата. Писмени консултации се дават в срок от 3 работни дни.

Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги е непълен и има за цел приблизителната ориентация на клиента за цената на най-търсените правни услуги. При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

Консултация с адвокат – цена

 • Половинчасова консултация – 60 лева;
 • Едночасова консултация – 100 лева;
 • Консултация по образувани от кантората дела 50 лева;
 • Консултация, касаеща издръжка и домашно насилие – 50 лева;
 • Писмена консултация – 200-400 лева;
 • Консултация по телефона – 60-100 лева;
 • Консултация за сделка с недвижим имот включва – преглед на документи, преглед на предварителен договор, проверка на имота за наличие на тежести и проверка на продавача в случай, че е юридическо лице – 300 лева. за първия час и по 100 лв. за всеки следващ.
 • Консултация без преглед на предварителен договор – 200 лв.
 • Консултация без преглед на документи 100 лв.

За запазване на час за консултация кликнете тук!

Важно!

При наемане за водене на дело, подписване на договор и заплащане на адвокатския хонорар в деня на провеждане на консултацията, същата не се заплаща.

Кореспонденция с държавни, общински органи, ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:

 • Жалба до МВР и Прокуратура – 200 лева;
 • Жалби, молби, уведомления до ЧСИ – 200 лева;
 • Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 300 лева;
 • Проучване на изпълнително дело в кантората (клиентът осигурява препис от делото) – 200 лева;
 • Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. – от 200 до 300 лева.

Проучване на дела и даване на становище по тях

 • Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) – 500 – 1000 лева;
 • Проучване на дело в съда – 500-1000 лева + 100 лева за посещение;
 • Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лева.

Дела и казуси по семейния кодекс

 • Дело за развод по исков ред – цена от 1500 лева + 100 лева за всяко съдебно заседание;
 • Дело за развод по взаимно съгласие – 600 лева без прехвърляне на имущество, с прехвърляне на имущество 600 лева + 4% от данъчната оценка на имуществото, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС;
 • Дело за издръжка – от 500 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;
 • В производства определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 600 лева, когато няма спор за упражняване на родителските права;
 • При спор за упражняване на родителските права – от 1500 лева. + 100 лева за всяко съдебно заседание;

Изпълнителни дела

 • За образуване на изпълнително дело – цена 500 лева;
 • За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие 100 лева;
 • За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 500 лева.

Граждански дела с определен материален интерес

 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – 500 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв. + 100 лева за всяко съдебно заседание;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 800 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.+ 100 лева за всяко съдебно заседание;
 • при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 1000 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.+ 100 лева за всяко съдебно заседание;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.+ 100 лева за всяко съдебно заседание;
 • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв+ 100 лева за всяко съдебно заседание.;
 • при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

Изготвяне на GDPR и общи условия

Общи условия; – по договаряне

Основен пакет GDPR – по договаряне

Допълнителен пакет GDPR – по договаряне

Важно!

Кантората не работи дела на резултативен хонорар. Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на договор и пълномощно за оказване на правна помощ и съдействие.

Кантората приема разсрочено плащане само когато се касае за процесуално представителство по дела, като последната вноска се заплаща най-късно до първо заседание по делото.

Цени за правна помощ по наказателни дела

 • Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата – 200 лева на час.

Важно!

При задържане за срок от 24 часа, кантората не осигурява денонощно обслужване и обслужване в празнични и почивни дни. Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява само в работното време на кантората, след предварително заплащане на услугата от близък на задържания. В останалото време насочваме задържания към дежурен адвокат.

 • Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода – 2000 лв. за инстанция + 200 лева за всяко съдебно заседание;
 • до 10 години лишаване от свобода – 3500 лв за инстанция + 400 лева за всяко съдебно заседание;
 • до 15 години лишаване от свобода – 5500 лв. за инстанция + 400 лева за всяко съдебно заседание;
 • над 15 години лишаване от свобода – 8000 лв. за инстанция + 400 лева за всяко съдебно заседание;
 • доживотен затвор – 15000-25000 лв.;

При споразумение, когато същото се допуска по закон, адвокатският хонорар се намалява с ½.


Адвокатските хонорари можете да заплащате в брой или на следната банкова сметка:

IBAN: BG73CECB979010I3797700

BIC/SWIFT: CECBBGSF

„Централна кооперативна банка“ АД

Титуляр адвокат Валентина Петкова Каменарска

За международни преводи посечете името Валентина Петкова Владова, поради промяна на семейното положение на адвоката.

Свържете се с нас!