Цени

Цени на услугите предлагани от адвокатска кантора Валентина Каменарска

Уважаеми клиенти,

Цените на предлаганата правна помощ са съобразени с най-новите изменения на НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно независимо от формата на съединяване на исковете.
Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.
При частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът.
Когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение по тази наредба е в двукратен размер.
Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща, а когато плащането на възнаграждението е разсрочено на няколко вноски, клиентът дължи заплащане на пълния размер на възнаграждението, което е уговорено.

Консултация с адвокат – цена

 • Консултация – 100 лева до един час и 100 лева за всеки следващ час;
 • Консултация по образувани от кантората дела 100 лева;
 • Консултация, касаеща издръжка и домашно насилие – 100 лева до един час и 100 лева за всеки следващ час;
 • Писмена консултация – 200-400 лева;
 • Консултация по телефона – 100 лева до един час и 100 лева за всеки следващ час;
 • Консултация за сделка с недвижим имот включва – преглед на документи, преглед на предварителен договор, проверка на имота за наличие на тежести и проверка на продавача в случай, че е юридическо лице – 300 лева. за първия час и по 100 лв. за всеки следващ.
 • Консултация без преглед на предварителен договор – 200 лв.
 • Консултация без преглед на документи 100 лв. до един час.

За запазване на час за консултация кликнете тук!

Важно!

При наемане за водене на дело, подписване на договор и заплащане на адвокатския хонорар в деня на провеждане на консултацията, същата не се заплаща.

Кореспонденция с държавни, общински органи, ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:

 • Жалба до МВР и Прокуратура – 200 лева;
 • Жалби, молби, уведомления до ЧСИ – 200 лева;
 • Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 300 лева;
 • Проучване на изпълнително дело в кантората (клиентът осигурява препис от делото) – 200 лева;
 • Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. – от 200 до 300 лева.

Проучване на дела и даване на становище по тях

 • Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) – 500 – 1000 лева;
 • Проучване на дело в съда – 500-1000 лева + 100 лева за посещение;
 • Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лева.

Всички документи по дела се подписват и заверяват „Вярно с оригинала“ от клиента, а при поискване от съда или по желание на клиента, документите се заверяват от адвокат, като за първа страница заверката е на цена 3 лв., а за всяка следваща страница 2 лв.

Дела и казуси по семейния кодекс

 • Дело за развод по исков ред – цена от 1300 лева + 250 лева за всяко съдебно заседание;
 • Дело за развод по взаимно съгласие – 800 лева без прехвърляне на имущество, с прехвърляне на имущество възнагреждението се увеличва в зависимост от данъчната оценка на имуществото, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС;
 • Дело за издръжка – от 500 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;
 • В производства определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 600 лева, когато няма спор за упражняване на родителските права;
 • При спор за упражняване на родителските права – от 1500 лева. + 250 лева за всяко съдебно заседание;
 • Всички частни жалби се таксуват отделно и са на цена не по-ниска от 400 лв. или 1/3 от заплатеният адвокатски хонорар по главното дело.

Изпълнителни дела

 • За образуване на изпълнително дело – цена 500 лева;
 • За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие хонорарът се определя на база материалния интерес обективиран в изпълнителния лист;

До 1000 лв. – 200 лв. на действие/запор/възбрана;

От 1000 лв. до 10000 лв. – 200 лв. + 10% за горницата над 1000 лв.;

От 10 000 лв. до 25 000 лв. – 650 лв. + 9% за горницата над 10 000 лв.

От 25 000 лв. до 100 000 лв. – 1325 лв. +8%  за горницата над 25 000 лв.

От 100 000 лв. до 500 000 лв. – 4325 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.

От 500 000 лв. до 1 000 000 лв.- 12 325 лв. + 3%  за горницата над 500 000 лв.

 • За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 500 лева.

Граждански дела с определен материален интерес, включително дела за делба

 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 500 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.+ 250 лева за всяко съдебно заседание;
 • при интерес от 10 000 лв. до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10 000 лв.+ 250 лева за всяко съдебно заседание;
 • при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8 % за горницата над 25 000 лв.+ 250 лева за всяко съдебно заседание;
 • при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650 лв. плюс 4 % за горницата над 100 000 лв+ 250 лева за всяко съдебно заседание.;
 • при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.

Касационно обжалване

Минималното възнаграждение за касационно обжалване е 1200 лв. и възнагражденията посочени по-горе се увеличават с 1/3 пред касационната инстанция;

Важно!

Кантората не работи дела на резултативен хонорар. Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на договор и пълномощно за оказване на правна помощ и съдействие.

Кантората приема разсрочено плащане само когато се касае за процесуално представителство по дела, като последната вноска се заплаща най-късно до първо заседание по делото.

Цени за правна помощ по наказателни дела

 • Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата – 200 лева на час.

Важно!

При задържане за срок от 24 часа, кантората не осигурява денонощно обслужване и обслужване в празнични и почивни дни. Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява само в работното време на кантората, след предварително заплащане на услугата от близък на задържания. В останалото време насочваме задържания към дежурен адвокат.

 • Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода – 2000 лв. за инстанция + 250 лева за всяко съдебно заседание;
 • до 10 години лишаване от свобода – 3500 лв за инстанция + 400 лева за всяко съдебно заседание;
 • до 15 години лишаване от свобода – 5500 лв. за инстанция + 400 лева за всяко съдебно заседание;
 • над 15 години лишаване от свобода – 8000 лв. за инстанция + 400 лева за всяко съдебно заседание;
 • доживотен затвор – 15 000 – 25 000 лв.;

Адвокатските хонорари можете да заплащате в брой или на следната банкова сметка:

IBAN: BG73CECB979010I3797700

BIC/SWIFT: CECBBGSF

„Централна кооперативна банка“ АД

Титуляр адвокат Валентина Петкова Каменарска

За международни преводи посечете името Валентина Петкова Владова, поради промяна на семейното положение на адвоката.

Свържете се с нас!