Цени

Цени на услугите предлагани от адвокатска кантора Валентина Каменарска

Уважаеми клиенти,

Моля, преди да запишете час за консултация, запознайте се с цените на кантората. Същите не подлежат на промяна и предоговаряне. Не предлагаме безплатни консултации, не извършваме консултации по телефон или имейл, ако не са предварително заплатени. Извършваме консултации в почивни и празнични дни, както и след работното време на кантората- 10:00-17:00 часа, като цената на консултацията се таксува двойно.

Когато заплащате консултацията по банков път, следва плащането да постъпи в банковата сметка на кантората или да приложите платежно нареждане, с което да удостоверите извършеното заплащане на услугата. Писмени консултации се дават в срок от 3 работни дни.

Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги е непълен и има за цел приблизителната ориентация на клиента за цената на най-търсените правни услуги. При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

Консултация с адвокат – цена

 • Половинчасова консултация – 50 лева;
 • Едночасова консултация – 100 лева;
 • Консултация, касаеща издръжка и домашно насилие – 30 лева;
 • Писмена консултация – 200-400 лева;
 • Консултация по телефона – 50-100 лева;
 • Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – 200 лева.

Важно!

При наемане за водене на дело, подписване на договор и заплащане на адвокатския хонорар в деня на провеждане на консултацията, същата не се заплаща.

Изготвяне на GDPR и общи условия

 • Общи условия; – 400 лв.

Основен пакет GDPR – 1500 лв.

Допълнителен пакет GDPR – 1000 лв.


Кореспонденция с държавни, общински органи, ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:

 • Жалба до МВР и Прокуратура – 200 лева;
 • Жалби, молби, уведомления до ЧСИ – 200 лева;
 • Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 300 лева;
 • Проучване на изпълнително дело в кантората (клиентът осигурява препис от делото) – 200 лева;
 • Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. – от 200 до 300 лева.

Проучване на дела и даване на становище по тях

 • Проучване на дело в съда – 200 лева;
 • Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) – 100 лева;
 • Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лева.

Дела и казуси по семейния кодекс

 • Дело за развод по исков ред – цена от 1200 лева;
 • Дело за развод по взаимно съгласие – 500 лева без прехвърляне на имущество, от 1000-2500 лева с прехвърляне на имущество, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС;
 • Дело за издръжка – от 360 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;
 • В производства определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 600 лева, когато няма спор за упражняване на родителските права;
 • При спор за упражняване на родителските права – 1200 лева.

Изпълнителни дела

 • За образуване на изпълнително дело – цена 300 лева;
 • За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие 100 лева;
 • За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 300 лева.

Граждански дела с определен материален интерес

За дела с определен материален интерес цената се определя на база минимумите в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, като в зависимост от сложността на делото цената се покачва с 20-50 % от определения минимум в нея.

 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 • при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

Важно!

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева!

Важно!

Кантората не работи дела на резултативен хонорар. Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на договор и пълномощно за оказване на правна помощ и съдействие.

Кантората приема разсрочено плащане само когато се касае за процесуално представителство по дела, като последната вноска се заплаща най-късно до първо заседание по делото.

Цени за правна помощ по наказателни дела

 • Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата – 200 лева на час.

Важно!

При задържане за срок от 24 часа, кантората не осигурява денонощно обслужване и обслужване в празнични и почивни дни. Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява само в работното време на кантората, след предварително заплащане на услугата от близък на задържания. В останалото време насочваме задържания към дежурен адвокат.

 • Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода – 1500 лв. за инстанция
 • до 10 години лишаване от свобода – 3500 лв за инстанция
 • до 15 години лишаване от свобода – 5500 лв. за инстанция
 • над 15 години лишаване от свобода – 8000 лв. за инстанция
 • доживотен затвор – 15000-25000 лв.;

При споразумение, когато същото се допуска по закон, адвокатският хонорар се намалява с ½.Адвокатските хонорари можете да заплащате в брой или на следната банкова сметка:

IBAN: BG73CECB979010I3797700

BIC/SWIFT: CECBBGSF

„Централна кооперативна банка“ АД

Титуляр адвокат Валентина Петкова Каменарска

За международни преводи посечете името Валентина Петкова Владова, поради промяна на семейното положение на адвоката.

Свържете се с нас!