Досъдебно производство

Свидетел:

Ако сте получили призовка да се явите в качеството на свидетел, на основание чл. 120 от НПК, Вие сте длъжни да се явите, тъй като ако не го направите, може да Ви бъде наложена глоба и едновременно с това да бъдете принудително доведен за разпит от полицейските органи.

Можете да не се явите единствено ако представите уважителни причини, кaквито например са болест или отсъствие от страната.

Какви са Вашите права:

На първо място, имате право да се консултирате с адвокат по всяко време на разпита, в случай че смятате, че с отговорите си бихте се уличили в престъпление или бихте уличили в престъпление Ваш роднина или лице, с което се намирате във фактическо съжителство. Упражняването на това право не може да Ви бъде отказано от разследващите органи като аргументите да не търсите адвокат, защото адвокатите „само забавят/усложняват процеса“ или защото „ще изглеждате сякаш сте виновни“, не са във Ваш интерес.

В случай че сте съпруг или роднина на лицето, срещу което се води разследването, или живеете в условия на фактическо съпружество с него, както и въпреки че не сте привлечен като обвиняем, разследването се води срещу Вас, имате право да откажете да давате каквито и да е показания. Всяка предоставена информация, без да сте се консултирали с адвокат, може да бъде фатална грешка.

По време на излагане на Вашите показания имате право да си служите с бележки, цифри и дати.

Имате право да получите възнаграждение за изгубения работен ден, както и да Ви бъдат заплатени всички разноски, които сте направили във връзка с явяването Ви като свидетел. За целта пазете билети за влакове, автобуси, касови бележки за гориво и др.

Обвиняем:

В случай че сте привлечен като обвиняем, предлагаме процесуално представителство в досъдебно производство.

Съветваме Ви, в случай че сте привикани да дадете обяснение в качеството си на обвиняем или за извършването на каквито и да е други процесуално следствени действия, като например разпознаване, извършване на експертизи и други, никога да не се явявате без защитник.

В качеството си на обвиняем имате право да откажете да давате обяснения както до осигуряване присъствието на Вашия защитник, така и по време на целия наказателен процес.

Никога не давайте обяснения преди да сте обсъдили с Вашия адвокат защитата си.

Имате право да обжалвате всички актове, нарушаващи Вашите права както в качеството на свидетел, така и в качеството на обвиняем.

Цената на процесуалното представителство се определя в зависимост от сложността на казуса и престъплението, в което сте обвинен и се заплаща предварително, като се сключва договор и се подписва пълномощно.

Свържете се с нас!