Изповядване на сделки с недвижими имоти

Адвокат за недвижими имоти – защо ви е нужен?

На първо място, преди да изповядате сделка пред нотариус с недвижим имот, следва да проверите кой е собственик на имота. Това става като извършите проверка в съответната служба по местонахождението на имота или в информационната система ИКАР.

На второ място задължително следва да се снабдите с удостоверение за наличието или липсата на вещни тежести върху имота – ипотеки, възбрани, вписани искови молби, учредено право на ползване, наеми.

Задължително условие за изповядване на сделката е да се представят кадастрални скици на имота или удостоверение от агенцията по картография и кадастър, че за имотът няма приета кадастрална карта.

Следва да се снабдите с данъчна оценка на имота, а ако сте наследници имотът да се предекларира.

В случай че сте решили да подпишете предварителен договор, ние, като адвокати недвижими имоти, Ви съветваме да не плащате НИЩО по него преди изповядване на нотариалната сделка. Вярно е, че с предварителния договор, страните до известна степен спестяват средства по изповядване на сделката, като вместо нотариус, отправят искане до съда да обяви договора за окончателен, но също така е вярно, че с предварителния договор не се прехвърля собственост върху недвижимия имот. Това означава, че продавачът на който сте платили значителна сума пари, може да продаде един и същ имот с предварителен договор на колкото реши различни лица. Имотът ще придобие това лице, чиято искова молба бъде първа вписана в съда. Вие ще можете да претендирате единствено платените суми обратно. Друг е въпросът, че лицето от което купувате отдавна ще е укрило придобитите средства, като вие в крайна сметка няма да получите нищо, в замяна на платеното.

Задължително се нуждаете от адвокат за недвижими имоти, специалист по вещно право, който да провери как е придобит имотът и дали не ви се представят неистински документи с цел имотна измама. Най-често използваните неистински документи са:

  1. Фалшиво завещание
  2. Фалшив смъртен акт и удостоверение за наследници
  3. Продават Ви с предварителен договор имот принадлежащ на психично болен, който не е поставен под запрещение или дете.
    Сделките с психично болни лица и деца са унищожаеми или съответно нищожни.
  4. Фалшиви протоколи от общи събрания на съдружници с решение за продажба на недвижим имот.
  5. Смяна на съдружник чрез неистински договор за продажба на дружествени дялове с последваща разпоредителна сделка с недвижими имоти на това дружество от страна на „новоприетия съдружник“.
  6. Фалшиви съдебни решения за присъдена собственост.
  7. Фалшиви пълномощни

Имате нужда от консултация с експерт адвокат по недвижими имоти в София или Бургас? Обадете ни се още днес на 0898 389 888!

Свържете се с нас!