Семейно и наследствено право

Услуги от адвокати по семейно и наследствено право в София:

  • Консултиране от бракоразводен адвокат по семейно и наследствено право.
  • Консултиране и процесуално представителство при развод, относно издръжка, упражняване на родителски права, настойничество и попечителство.
  • Изготвяне на брачни и предбрачни договори от добър бракоразводен адвокат.
  • Разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица.
  • Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица.
  • Съдействие при осиновяване и международно осиновяване.
  • Оспорване на произход и установяване на произход, припознаване.
  • Съдействие при завещания, делба на семейно и наследствено имущество.
  • Отказ от наследство и приемане на наследство по опис.
Свържете се с нас!