Дела при неизпълнение на договор

Когато вашият съконтрахент не изпълнява задълженията си, Вие можете да развалите договора и да потърсите обезщетение за вредите от неизпълнението.

За да развалите договора трябва да е налице неизпълнение в каквато и да е било форма- пълно неизпълнение или неточно – забавено, частично, лошо изпълнение. Често клиентите допускат грешката да прекратят и те от своя страна изпълнението на своите задължения, преди да са развалили договора. Например -гонят наемателите при неплащане на наема, лизингодателя изисква връщането на лизинговия автомобил или друга вещ.

Неизпълнение на договор и завеждане на дело за неустойка

В случай, че постъпите по гореописания начин, освен че има възможност да бъде ангажирана наказателната Ви отговорност за самоуправство, принуда, закана и пр., то също така губите качеството „изправна страна” и ако са налице уговорени неустойки поради неизпълнение, то те няма да ви се дължат.

Винаги когато сте изправени срещу неизпълнение, задължително първо развалете договора! Развалянето се извършва по правило извънсъдебно, освен ако с договорът се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти и договорите за аренда за повече от 10 стопански години. В тези случаи договорите се развалят единствено по съдебен ред.

Как се разваля договорът

Ако договорът е писмен, развалянето му също трябва да е в писмена форма. Ако в договорът не е уговорен точен момент, в който следва да се изпълни/ например на 10.01./, следва да се даде подходящ срок за изпълнение, както и да се отправи предупреждение, че след изтичането на този срок, в случай че в него не се изпълни, договорът ще бъде развален.

Необходимо Ви е доказателство, че Вашето изявление е стигнало до другата страна – нотариална покана, телепоща, входиране на писмото в деловодството на длъжника. Тук възникват най-големите трудности в практиката, поради което ви съветваме винаги да обръщате внимание на предвиждането на email, на който изявленията ще бъдат редовно връчени, още при подписването на договора или клауза за фингирано връчване.

Всичко, което ви се дължи по договора, след неговото разваляне, както и уговорени неустойки или лихви за забава можете да потърсите по съдебен ред.

Свържете се с нас!