Развод по взаимно съгласие

Адвокат Валентина Каменарска е бракоразводен адвокат практикуващ в гр. София, с голям опит в сферата на семейното право.

Ако търсите най-бързия, евтин и едновременно с това лесен начин да се разведете Вие сте на правилното място.

Само при развод по взаимно съгласие може да:

 • Изберете споделено родителство;
 • Да съгласувате подходящ размер на издръжката за децата Ви, съобразена с действителните им нужди;
 • Да изберете режим на лични отношения с другия родител, който е съобразен изцяло с Вашите нужди и тези на децата Ви.

Само със споразумение при развод, можете да уредите изцяло имуществените си отношения. При развода по исков ред, подялбата на имотите се случва с дело за делба, което може да продължи над 10г.

Защо разводът по взаимно съгласие е най-добрата възможност и защо Ви е необходим добър бракоразводен адвокат за този тип развод:

 • Процедурата е идеална, защото при нея не се изслушват свидетели. При тази процедура не се изследват мотивите за прекратяване на брака, нито те се излагат пред съда. Никой няма да узнае тайните на Вашия брак, нито ще се връщате към болезнени за Вас събития;
 • Единственото, което е необходимо е обща воля на съпрузите да прекратят брака си и задължителното им лично явяване в съдебно заседание, в което да потвърдят категорично съгласието си да се разведат.

В случай, че сте на път да се разведете със споразумение но не може да постигнете съгласие по някои въпроси свързани с него, предлагаме възможност за общи срещи между Вас и съпруга или съпругата Ви, които се водят от опитен бракоразводен адвокат. При тези срещи работим за постигането на съгласие по задължителните въпроси свързани със споразумението – местоживеенето на децата, упражняването на родителски права, издръжката, режим на лични отношения, семейно жилище и неговото ползване и др.

След постигане на съгласие по всички задължителни въпроси, производството се стартира с обща молба до съда от двамата съпрузи, към която е прикрепено споразумение за развод и набор от документи, които ще Ви бъдат предоставени от бракоразводния адвокат.

Колко струва разводът при адвокат по взаимно съгласие?

Адвокатският хонорар за развод по взаимно съгласие е в размер на 500 лева. Това е цената на развод със споразумение, когато не прехвърляте или не уговаряте ползването на имущество различно от семейното жилище.

В тази цена влиза:

 • Една консултация;
 • Изготвяне на целия набор от документи;
 • Помощ при попълването на различни по вид декларации;
 • Депозиране на молбата със споразумението в съда;
 • Отстраняване на нередовности, в случай че се констатират такива;
 • Явяване в открито съдебно заседание.

ВАЖНО!

В цената не е включено снабдяването със заверени преписи от Решението за развод и евентуално последващо снабдяване с изпълнителни листи.

Ако притежавате имоти, автомобили и други движими вещи, които делите със самото споразумение за развод, адвокатският хонорар ще бъде в по-висок размер, в зависимост от броя на недвижимите имоти и автомобилите, които ще делите, както и от тяханата стойност. Окончателна цена при делба със споразумение за развод, можем да Ви дадем, след предоставяне на информация за броя на имотите и тяхната данъчна оценка, както и застрахователната стойност на автомобилите Ви.

Запознайте се с цените ни тук!

Свържете се с нас!