Развод по взаимно съгласие

Ако търсите адвокат за развод по взаимно съгласие, е добре да знаете, че най-бързият, евтин и едновременно с това лесен начин да се разведете днес е този по взаимно съгласие.

При тази процедура не се изследват изобщо мотивите за прекратяване на брака, нито те се излагат пред съда. Единственото, което е необходимо е обща воля на съпрузите да прекратят брака си и абсолютно задължителното им лично явяване в съдебно заседание, в което да потвърдят категорично съгласието си да се разведат.

Производството се стартира с обща молба до съда от двамата съпрузи, към която е прикрепено споразумение за развод.

Споразумението следва да обхваща редица задължителни въпроси свързани най-вече с децата-тяхното местоживеене, упражняване на родителски права, издръжка, режим на лични отношения, семейно жилище и неговото ползване.

Ако в споразумението не са добре защитени интересите на децата-съдът няма да го одобри, а ще Ви даде срок за отстраняване на нередностите. Няма да го одобри, ако не съдържа и задължителни уговорки по закон. Ако не отстраните нередностите, съдът ще прекрати делото и няма да ви разведе.

Съдът обикновено иска становище от дирекция „Социално подпомагане“, за да прецени дали са защитени интересите на децата.

Колко струва разводът при адвокат по взаимно съгласие

  • Държавна такса 25 лв., дължима при подаване на молбата. Заплаща се по сметката на съответния районен съд.
  • Окончателна държавна такса до 40 лева по сметката на съответния районен съд при допускане на развод.
  • Такси по споразумението, когато с него се уреждат имуществени отношения между съпрузите – по 2 на сто върху всеки от дяловете и 2 на сто върху платежите за 3 години, когато има споразумение за издръжка.
  • Минималният хонорар на един бракоразвоен адвокат е 300 лева, като размерът му зависи от сложността на споразумението, притежаваните от Вас имоти, МПС и др., в случай че уреждате и имуществените си взаимоотношения заедно с развода.
  • За съдебна експертиза относно оценка на имоти и МПС в хода на съдебното производство, размерът на депозита се определя от съда
Свържете се с нас!