Изготвяне на договори

Често клиентите не се допитват до адвокат при изготвяне на самия договор, а ползват типови бланки, или подписват договор едностранно изготвен от своя съконтрахент, поради което попадат в ситуации, в които трудно може да им се помогне впоследствие. Ето защо нашият съвет е да отделите средства за изготвянето на добър договор или за консултация по предложения ви договор, тъй като тези средства са своеобразна инвестиция за защита на интересите ви и ще бъдат несравнимо по-малко, отколкото загубите които ще търпите подписвайки зле изготвен договор или договор съдържащ увреждащи ви клаузи.

При изготвяне или подписването на договори, следва да се обръща специално внимание на следните клаузи:

Какви са сроковете, в които всяка от страните следва да изпълни договорно поетите задължения, има ли уговорени неустойки при неспазване на уговорените срокове и какъв е техният размер?

Дори при подписването на даден договор да сте сигурни, че ще изпълните своите задължения, то е важно и лицето с което договаряте също да изпълни своите. Договорената неустойка дисциплинира страните и ги подтиква към точно изпълнение.

Можете да уговорите различни видове неустойки: в случай на цялостно неизпълнение на договора или за забавено или друг вид лошо изпълнение, както и за неспазване на определени клаузи от договора – като например клауза за конфиденциалност. Важно е неустойката да бъде договорена индивидуално когато търговец договаря с физическо лице – потребител. Ползвайки типови бланки, с високи неустойки, големите търговци, винаги са заплашени клаузите да бъдат оспорени като неравноправни и нищожни, поради това, че задължават потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение и неустойката не е индивидуално уговорена – чл. 143 т.5 ЗЗП вр. чл.146 ал.2 от ЗЗП.

Задължително обърнете внимание кой е компетентния съд при възникване на спор, относно изпълнението или тълкуването на договора.

Нашият съвет е винаги да предвиждате арбитражна клауза в подготвяния от Вас договор, а ако такава клауза Ви се предлага, то задължително проучете арбитражния съд, посочен като компетентен в договора – списък с арбитри, тяхната квалификация, опит, репутация, правилникът на съответния арбитражен съд.

Защо е важна арбитражната клауза

Съдилищата са изключително натоварени, особено съдилищата в София. Понякога, за да постигнете решение по Вашия спор се чака години – години, през които другата страна прехвърля имуществото си на други лица, напуска работа и изобщо прави изпълнението по договора или търсените обезщетения във връзка с него, дори с влязло в сила решение невъзможно. Арбитражните съдилища издават решенията си изключително бързо – в рамките на 1-2 месеца. Техните решения не подлежат на обжалване и можете веднага да търсите изпълнение въз основа на издадения ви изпълнителен лист. Производството, поради факта че е едноинстанционно и значително по-евтино, включително и откъм разходи за адвокат.

Винаги проучвайте имущественото състояние на лицето, с което договаряте – ако е търговец направете справка в търговския регистър, обърнете внимание на годишните финансови отчети, броя на осигуряваните лица, капитала на дружеството, наличието на запори върху дружествени дялове. Проверете дали няма висящи производства по несъстоятелност. Направете справка в имотния регистър относно това дали лицето притежава недвижими имоти – колко, къде и какви, както и дали върху тях не са наложени възбрани.

В случай, че търговецът по закон е задължен да се застрахова, задължително изисквайте сертификат за валидна застраховка и доказателства за заплащането на застрахователните премии. Проверете дали застраховката е валидна в съответното застрахователно дружество.

Проверете кой има право да представлява дружеството, не сключвайте договори с лице, което не е вписано в търговския регистър.

Винаги предвиждайте клаузи, в които уговаряте адрес за връчване на съобщения, както и клауза за фингирано връчване, в случай че
адресът бъде сменен, без да сте уведомени. Това е важно в случай, че желаете да прекратите договора на някакво основание. Изявлението за прекратяване следва да достигне до другата страна. Ако тя се укрива, то клаузата за фингирано връчване ви освобождава от невъзможната мисия да го издирвате.

Сключването на договор изобщо не е толкова лесна задача, колкото изглежда и е свързано с редица тънкости, като в изложението сме засегнали само незначителна част от някои проблеми възникващи в практиката. Поради това ви съветваме никога да не спестявате време и усилия по подготовката или проучването на даден договор.

Свържете се с нас!