Възстановяване на работа

Вие имате право да бъдете възстановени на предишната си работа, когато сте били уволнение незаконно. Незаконността на уволнението се доказва по съдебен ред и с с влязло в сила съдебно решение. Важно е да знаете, че когато сте били назначени по срочен трудов договор, можете да бъдете възстановени на работа само ако срокът не е изтекъл. В този случай имате право да заеме предишната си работа само за периода до изтичане на срока по трудовото правоотношение.

Съгласно чл.345 от КТ следва да постъпите на работа в 14-дневен срок от съобщението на съда, че решението за възстановяване на работа е влязло в сила. Без да са налице доказателства, че решението Ви е известно, срокът по чл. 345, ал. 1 КТ не започва да тече и трудовият договор не може да се прекратява.

Какво е важно да знаете-ако просто се явите на работа и не ви допуснат, трудно ще докажете факта на явяването си. Ето защо следва да носите заявление до работодателя, че в определения от закона срок ще заеме длъжността, на която е възстановен. Препоръчително е да се явите на работа в присъствието на свидетел, както и да подадете нарочно писмено заявление с оглед доказването на „явяването“ при един евентуален спор, ако трудовото правоотношение бъде прекратено отново (чл. 325, т. 2 KT). Можете да подадете и нотариална покана, с която безспорно ще докажете недопускането до работното ви място.

Ако работодателят не ви допусне на работа, той носи отговорност по чл.213 от КТ – трябва да плати обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение от деня на явяването ви до допускането Ви на работа. Освен това е предвидена и наказателна отговорност за неизпълнение на съдебно решение по трудово дело по чл.172 от Наказателния кодекс: „Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години”.

Недопускането на работа може да бъде както физическо възпрепятстване да се изпълнява съответната работа /не ви допускат до работното ви място/, така и в бездействие, което пречи на служителя да започне реалното изпълнение на работата си.

Работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка на работника или служителя факта на възстановяването на предишната работа.

Свържете се с нас!