Обжалване на уволнение

Уволнение имаме едва когато на работника е връчена Заповед за уволнение. Самото предизвестие за уволнение, с изтичането на определен срок не е уволнение. След като получите заповедта, можете да обжалвате уволнението като незаконно. Важно е да вземете и да подпишете заповедта. Подписът Ви не означава съгласие с нея, но значително улеснява работата на Вашия адвокат.

Какви обезщетения следва да Ви се изплатят при уволнение

В случай, че сте уволнени без предизвестие, то имате право на обезщетение, независимо от това дали уволнението е законно или не.
При уволнение задължително Ви се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за текущата календарна година.
Важно е да знаете, че срокът в който можете да обжалвате уволнението като незаконосъобразно е изключително кратък- два месеца.
Ако уволнението бъде признато за незаконно, то имате право на обезщетение за оставане без работа за период от 6 месеца. В случай че сте започнали нова работа, то имате право да получите разликата в трудовото възнаграждение, което получавате в новата работа и това, което сте получавали преди, стига последното да е било по-високо.

Имате право да бъдете възстановени на предишната Ви работа.

Времето през което сте били незаконно уволнени ще Ви бъде признато за трудов и осигурителен стаж.

Ако сте бременна, работодателят може да прекрати трудовия договор само ако получи разрешение от инспекцията по труда за прекратяването на трудовото правоотношение. В случай, че работодателят прекрати трудовия договор, без предварителното разрешение на инспекцията по труда, при оспорване на заповедта по съдебен ред, съдът ще я възстанови на работа, без да разглежда спора по същество. Кога не можете да се ползвате от закрила-когато трудовият Ви договор е със срок на изпитване и е прекратен до изтичане на срока му.

Не се дължи заплащането на държавни такси по трудови дела и същите се разглеждат по реда на т.нар. бързо производство- тоест в значително по-кратки срокове от общия ред.

Свържете се с нас!