Изготвяне на GDPR и Общи условия за Вас и Вашия бизнес

Адвокатска кантора Валентина Каменарска изготвя пълен набор от необходимите документи и процедури във връзка с приемането на Общия регламент за защита на данните или т. нар. GDPR и Закона за защита на лични данни.Адвокат GDPR в София

Защо Ви е нужно въвеждане на GDPR?

Ако не сте въвели политика за защита на личните данни, то Вие подлежите на санкция съгласно Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на лични данни. Предвидените санкции в Регламент (ЕС) 2016/679 могат да достигнат административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до 20 000 000 EUR или, в случай на предприятие — до 4 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока. За да избегнете административните наказания предвидени в Общия регламент се нуждаете от изготвяне на цялостна Политика по защита на данните.

В зависимост от Вашите нужди нашият екип от експерти адвокати ще изготви различни видове пакети GDPR и Общи условия, както и изготвяне на допълнителни документи, които са нужни за спецификата на Вашия бизнес. Изготвеният от нас GDPR съдържа различни процедури, правилници, както и бланки за видовете субекти на данни и регистри за водене на запитвания и др. съобразно Общия регламент и ЗЗЛД.

Всички видове необходими документи за опериране с лични данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679, които можем да изготвим за Вашия бизнес са:

Общи условия;

Основен пакет GDPR, включващ:

Политика за бисквитки (cookies) за Вашия сайт;
Декларация за поверителност;
Споразумение между Вас и Вашите клиенти за достъп до лични данни;
Оценка на въздействието от обработването на видове лични данни;
Процедура за преносимост на данни;
Процедура по получаване на съгласие за обработване на лични данни;
Процедура за съхранение и унищожаване на данни;
Процедура по уведомяване за нарушение в сигурността;
Процедура за водене на регистрите;
Бланка за искане от субект на данните;
Бланка за оттегляне на съгласие;
Бланка за съгласие от родител/настойник;
Бланка за оттегляне на съгласие от родител/настойник;
Бланка за уведомление от администратора на лични данни до КЗЛД за нарушение в сигурността на л.д.;
Бланка за уведомление до администратора на Л.Д. от обработващ лични данни за нарушение в сигурността на л.д.;
Бланка съобщение за нарушение от администратора на Л.Д. до субекта на данни;
Два регистъра на дейностите по обработване на данни съгласно чл. 30 от Общия регламент за защита на данните.

Допълнителен пакет GDPR, включващ:

Споразумение между съвместни администратори.
Бланка уведомление за достъп до лични данни;
Процедура за управление на процесите по възлагане на работа на подизпълнители;
Процедура за начините на комуникация със субект на данни;
Процедура за първоначален вътрешен анализ на лични данни и дейностите по обработване;
Процедура за приемане на план за технически и организационни мерки свързани с GDPR;
Процедура за предаване на данни на трети страни;
Процедура за обработка на лични данни с видеонаблюдение;
Уведомление за видеонаблюдение;
Бланка декларация за съгласие на субекта на данни – клиент физическо лице;
Бланка споразумение между администратора и обработващ лични данни;
Длъжностна характеристика на Длъжностно лице по защита на данни;
Декларация за съгласие за обработка на лични данни за персонал и кандидати за работа;
Бланка протокол за определяне на подлежащи на унищожаване данни и документи;
Бланка график за събиране и унищожаване на категории данни;

Можем да изготвяме всеки един документ, както и да предложим пакетни цени в зависимост от Вашите предпочитания. За повече информация обадете се на посочения телефон тук и се запознайте с нашите цени тук.

Свържете се с нас!