Процесуално представителство

Предлагаме процесуално представителство в съдебна фаза пред арбитражен съд или компетентните български съдилища:

  • При уговорен вътрешен и международен арбитраж по търговски спорове;
  • събиране на вземания по пътя на принудителното изпълнение;
  • данъчни дела;
  • административни дела във връзка с митнически правоотношения, внос и износ на стоки; административни дела във връзка с търговски марки, промишлени дизайни, патенти.
  • концентрация, монопол, антимонополно законодателство-представителство по административни дела за защита на монополи пред КЗК;
  • концесии, обществени поръчки – обжалване решенията на възложителите по отношение на възлагане на обществени поръчки;
  • дела по застрахователни претенции;
  • процесуално представителство пред особени юрисдикции – Комисия за защита на конкуренцията; Комисия за защита на личните данни; Комисия за защита на потребителите; Комисия за защита от дискриминация.
Свържете се с нас!