201606.29

Безплатна правна помощ

Важно е да знаете, че всяко затруднено материално лице има право на безплатна правна помощ. Кантората предлага безплатна правна помощ ЕДИНСТВЕНО и САМО, ако кандидатствате и бъдете одобрени от съда или чрез Националното бюро за безплатна правна помощ.

Видовете правна помощ, които можете да ползвате, чрез националното бюро за правна помощ са:

  1. Консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело;
  2. Подготовка на документи за завеждане на дело;
  3. Процесуално представителство;
  4. Представителство при задържане от органите на МВР.

Лицата, които имат право на безплатна правна помощ са само физически лица ( не и юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци), които са социално слаби или са настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и др.

Имате право на безплатна правна помощ по наказателни дела, граждански дела, имуществени спорове, спорове за собственост, за делба, наеми, спорове за дължими парични суми, трудови спорове, брачни дела, заплащане на издръжка, предоставяне на родителски права, осиновяване, установяване на произход на дете и др.; административни дела;

Какви документи следва да подадете и къде?

На първо място трябва да подадете молба по образец. Можете да я изтеглите от тук : ИЗТЕГЛИ

На второ място следва да подготвите и декларация за семейно и имуществено състояние, която можете да изтеглите от тук : ИЗТЕГЛИ

В случай, че получавате социални помощи, следва да представите заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“, че получавате месечни социални помощи, с която следва да се снабдите от Дирекция социално подпомагане.

или

В случай, че не получавате социални помощи, следва да представите удостоверение, че отговаряте на условията за получаване на месечни социални помощи, с което може да се снабдите също от Дирекция социално подпомагане.

В случай, че сте настанени в специализирана институция за получаване на социални услуги –договор със съответната институция. В тази хипотеза, не е необходимо да представяте заповед или удостоверение от Дирекция социално подпомагане. Достатъчно е да представите договора.

В случай, че сте приемни родители следва да представите единствено съдебно решение за настаняване на дете по Закона за закрила на детето.

Молбата за предоставяне на правна помощ, заедно с декларацията за семейно и имуществено състояние и някой от другите видове документи следва да подадете до Националното бюро за правна помощ намиращо се на:

Адрес: гр. София 1421, ул. „Развигор“ № 1
Имейл: nbpp@nbpp.government.bg
Телефон: +359 2 8193200

Важно е да знаете, че следва да представите три документа – Молба за предоставяне на правна помощ, декларация за имуществено и семейно състояние и който и да е от другите документи или – решение на съд за настаняване на дете или заповед на директора на ДСП или удостоверение на директора на ДСП или договор със специализирана институция.

Когато вече е образувано дело – например вие сте ответник документите се подават до съда, по конкретното дело, като е желателно да приложите и документи, удостоверяващи семейното положение, възраст, трудовата заетост – удостоверение от бюрата по труда, здравословното състояние – решение на ТЕЛК, заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ за получаване на добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хора с увреждания, удостоверение от НОИ за размер на пенсията и др. Трябва да докажете с документи, че не разполагате с достатъчно финансови средства, за да упълномощите адвокат.

ИМАТЕ ПРАВО ДА ИЗБЕРЕТЕ АДВОКАТ от Националния регистър за правна помощ чрез интернет страницата на НБПП,

като избраният от Вас адвокат ще ви бъде назначен за служебен, освен ако не съществуват обективни пречки в тази връзка. Можете да посочите името на адвоката, който желаете да ви бъде назначен в самата молба декларация за предоставяне на безплатна правна помощ, като изрично посочите името и както и законово основание-чл. 25 ал.5 от Закона за правната помощ

Например:

Ако отговаряте на изискванията за предоставяне на безплатна правна помощ, може и ще бъдете освободени и от заплащане на държавни такси и разноски, включително по заплащане на експертизи, удостоверения и други.

Свържете се с нас!
Безплатна правна помощ
4.6 (92%) 15 гласs