Дела срещу застрахователи

За да откажат изплащането на застрахователни обезщетения по съответните видове застраховки, застрахователните компании често използват незнанието или нежеланието на пострадалите за директна конфронтация със застрахователя и техните юристи, включително давайки на лицата търсещи застрахователно обезщетение невярна информация, използвайки за тази цел дори своите собствени правни отдели. В тях наети от застрахователя не особено опитни юристи ви уверяват,че не сте в правото си да търсите обезщетение, че размерът на обезщетението, което ви предлагат е справедлив или че трябва да се снабдите с документи, които няма как да притежавате или да ви бъдат дадени или изобщо не са ви необходими.

Практиката показва, че доста често застрахователните компании намаляват дължимите обезщетения или направо отказват изплащането им неоснователно. Кантората е имала и понастоящем има случаи, в които са изплащани обезщетения от порядъка на 200-300 лева за неимуществени вреди при ПТП, за които съдът константно присъжда десетократно повече. Важно е да знаете, че при настъпило ПТП с пострадали лица, единственият правилен подход е да търсите директно обезщетение от застрахователя. Много често, когато хората действат сами, застрахователите не само бавят изплащането на обезщетения, но и направо отказват изплащането на такива на несъществуващи основания или просто застрахователят не дава отговор на писменото заявление депозирано пред него, с което се изисква изплащане на обезщетение. Най-често застрахователите не изплащат обезщетение при кражба на автомобил, както и при сключени застраховки за имущество. Когато действате чрез адвокат, такива хипотези са изключително редки, поради възможността да бъде сезирана Комисията за финансов надзор, която следи за законосъобразните действия на застрахователите, както и поради реалната заплаха от това, вредите да бъдат търсени по съдебен ред, по който застрахователят ще бъде натоварен и с разноски по заплащане на хонорара, който Вие сте платили на адвокат, държавни такси и такси към вещи лица.

Кантората предлага: -Извънсъдебно представителство, правна помощ и съдействие пред застрахователя, при претендиране на имуществени и неимуществени вреди. -Образуване на дела и процесуално представителство срещу застрахователи. -Правна помощ, съдействие и процесуално представителство на застрахователи по регресни искове срещу виновните лица.

Кантората предлага работа на резултативен хонорар на всички материално затруднени лица, пострадали от ПТП, които нямат вина за неговото настъпване.

адв. Валентина Каменарска

Свържете се с нас!