Делба на имот

Съществуват два вида делби: доброволна и съдебна.

Доброволна

Доброволната делба се сключва във вид на договор, който подлежи на нотариална заверка.

Необходимите документи, с които следва да се снабдите или с които ще Ви снабдим ние са:

  • Смъртен акт ако имотът е наследствен
  • Удостоверение за наследници
  • Документ, че делбените имоти са собственост на наследодателя-нотариален акт, договор /ако имотът е придобит с договор между общината или държавата/, съдебно решение, административен акт и др.
  • Удостоверение за данъчната оценка на недвижимия имот
  • Скица или удостоверение, че имотите са делими
  • Утвърден архитектурен проект от главния архитект на общината, който следва да е изготвен от лицензиран архитект.

Когато в делбата участват недееспособни или отсъстващи, се иска разрешение на районния съд.

Задължително всички наследници следва да участват в делбата иначе тя е нищожна.

След заверката от нотариус, договорът за доброволна делба се вписва в съответната служба по вписванията.

Съдебна

Съдебна спогодба-делба – договор с елемент на съдебен акт. Съдът одобрява делбата, след като извърши проверка за спазване на всички изисквания за нейната валидност. Такъв договор може да бъде унищожен в предвидените от закона случаи – например при измама.

Ако липсва разбирателство между съсобствениците, се стига до съдебна процедура.

Съдебна делба (е подробно уредена в нормите на ГПК). Съдебно дело за делба може да предизвика всеки от съсобствениците.

Съдебната делба минава през две фази

Първата е по нейното допускане. Ако съдът приеме, че тя е допустима, в решението трябва да се произнесе изрично между кои лица и за кои имоти ще се извърши, каква е частта на всеки.

Следва втората фаза. При нея се извършва реалното и окончателно разделяне на имота или имотите, или пък възлагането на един и изравняването с пари за другите.

Делба може да се извърши както след смъртта на наследодателя, така и приживе на наследодателя от самия него чрез делба – дарение (с нотариален акт) и делба завещание (чрез нотариално или саморъчно завещание).

Свържете се с нас!