201603.30

Ремонт на общите части в сгради в режим на етажна собственост

Покривите на сгради в режим на етажна собственост са общи части.

А поддръжката на общите части в сградата е задължение на етажните собственици. За да се направи ремонт, трябва да се приеме решение на общото събрание на собствениците. А разходите за тези ремонти и обновяване се разпределят между собствениците, съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. Например, ако някой притежава 20% идеална част, той е длъжен да покрие 1/5 от разноските по ремонт на общи части в блока.

Когато обаче има нужда от извършване на спешен (по закон – необходим) ремонт на общите части, управителният съвет е длъжен незабавно да отпусне нужните пари. Например, когато от покрива тече вода в някой апартамент, е налице точно необходим ремонт.

Не са редки случаите, когато общото събрание на етажната собственост и управителният съвет отказват да финансират необходимия ремонт. Според чл. 41 от ЗС и константната съдебна практика, за необходимите разноски не е необходимо решение на общото събрание, тоест, необходимостта от извършването им е свързано със спешност. Тогава пострадалите собственици могат със свои средства, материали и труд да отстранят авариите по общите части.

Разходите, направени от собственика, в тези случаи се възстановяват или се прихващат от вноските, дължими за фонд „Ремонт и обновление“. Това става с решение на общото събрание след представяне на документи, удостоверяващи плащанията. Ако разходите не бъдат възстановени по този ред, собственикът, който е извършил ремонта, има право да предяви иск в съда срещу останалите собственици. Той може да иска от съседите да му възстановят онази част от ремонта, която трябва да платят според притежаваните идеални части.

Свържете се с нас!
Ремонт на общите части в сгради в режим на етажна собственост
4.5 (90.4%) 25 гласs