201807.31

Правни съвети от адвокат Любомира Дренчева

Ако получите искова молба, потърсете незабавно адвокат

С влизане в сила на ГПК, сроковете за ответник по гражданско дело са изключително кратки. Ищецът има на своя страна времето, необходимо му за да подготви прецизно иска си, изборът в кой момент да входира в съда исковата си молба, и изненадата за неподготвения ответник.

Получавайки исковата молба, ответникът има едва 30 дни да представи отговор – срок, твърде кратък за да подготви защитата си, да издири, събере и посочи всичките си правни основания срещу иска, всичките си доказателства и да направи точно и конкретно всичките си доказателствени искания.

За търговските спорове, срокът за отговор на ответника е наполовина – 14 дни. След изтичане на този срок, ответникът не може да посочва нови доказателства, да прави нови доказателствени искания.

Ако сте ответник по гражданско дело, важно е да потърсите адвокат незабавно след получаване на исковата молба. Представете на адвоката си всички документи и доказателства, които имате по случая, всички подробности и факти по казуса. Консултацията със специалист, направена своевременно ще даде отговор какви са правните Ви възможности, пътища за защита и ще Ви спести много разходи и тревоги в бъдеще, ще защити правата Ви.

Вашите лични данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) , право ЗАКОНОСЪОБРАЗНО да обработват лични данни на физически или юридически лица имат лицата, които могат да се позоват на правни основания по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вашите лични данни, които предоставяте доброволно с подписване на договора за правна защита и съдействие, ще бъдат съхранявани само за нуждите на правните услуги, които адвокатската кантора извършва и за отчитане на дейността на адвоката пред данъчните органи при необходимост.

Свържете се с нас!
Правни съвети от адвокат Любомира Дренчева
Дайте оценка