Любомира Дренчева

адвокат Любомира Дренчева

Адвокат Любомира Дренчева е сътрудник на кантората от 2017г., дипломиран юрист, вписана в Софийска адвокатска колегия от 2008г. с опит в гражданското право.

Завършва следдипломна квалификация по право на Европейския съюз, към „СУ Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Европейския университетски център Нанси – Франция. Важен въпрос, от съществено значение за защитата на правата на клиента, гражданин на държава в ЕС, е в какъв акт на ЕС – първичен договор, регламент, директива  са уредени обществените отношения, предмет на конкретния казус и как уреждат те съответния правен въпрос. Следва да се прецени дали относимите към случая норми на правото на ЕС, част от които е и Хартата на основните права на Европейския съюз, имат предимство пред вътрешното право на съответната държава и следва да се приложат дори да противоречат на българското законодателство.

Подпомага дейността на кантората в процесуалното представителство и консултиране на клиенти в гражданско-правната материя. Изготвя писмени молби, жалби и правни становища в областта на гражданското право, договорното право, вещното право.

Работи постоянно за развиване и усъвършенстване адвокатската си практика както в сферата на консултиране на клиенти, изработване на договори, нотариални актове, правни становища, договорни клаузи за защита във всеки конкретен случай, така и в областта на гражданския процес и процесуално представителство. С подчертан интерес към специфичните отношения и техните правни последици, възникващи в практиката при изпълнението и неизпълнението на договорите между физически и юридически лица и вещно-правните сделки.

Ако физическо лице получи административен акт – напр. наказателно постановление, ревизионен акт, е възможно той да е незаконосъобразен, да противоречи на материалния или на процесуалния закон. Важно, с оглед защитата на правата на клиента е, да бъде изследвана законодателната уредба, действала в съответния момент от време, за което се отнася административния акт и актуалната съдебна практика. Ако има съществени процесуални нарушения при издаването на акта по АПК, то той ще бъде отменен от съда, поради незаконосъобразност на процедурата. Ако не са посочени конкретно  и точно законовите разпоредби, които са нарушени, това е предпоставка за ограничаване на възможностите за защита, и на това основание административният акт следва да бъде отменен от съда.

За да бъде ефективна и успешна защитата, необходимо е да се анализира правилно и актуалната съдебна практика, относима към всеки конкретен случай, съобразно съответната нормативната уредба.

Ако е разпоредено предварително изпълнение на административния акт, но мотивите за предварително изпълнение са бланкетни, без подробно и конкретно обосноваване, предварителното изпълнение на административния акт може да бъде отменено от съда. А предварителното изпълнение ограничава съществено правната сфера и интересите на субекта на акта.

Приоритет в дейността е клиентът и добре свършената работа в защита на конкретните му права, намирането на относимата съдебна практика, законодателство и правните основания, релевантни за неговите интереси.

Свържете се с нас!