Данъчно право

Споменаването на ревизионните и другите данъчни актове в никой нормален човек не буди искрена усмивка на щастие и задоволство. Обжалването на ревизионните актове е като ходенето на 20см. токчета по стръмен и хлъзгав път. Данъчните своеволия са взели множество жертви и са нанесли имуществени щети с огромна стойност, което налага консултация с данъчен адвокат.Адвокат по договорно право в София

Защитата срещу порочни актове на държавната и общинска приходна администрация е трудно и опасно занимание. Затова е абсолютно задължително да ползвате услугите на адвокат за административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове в данъчното производство. Длъжниците не следва винаги да бъдат покорни, за да задоволят ненаситността на силните на деня.

Опитът ни с с нормите на ДОПК е богат и надежден и ще спомогне да ви спаси от управленските неправди.
Ето какво ще получите, избирайки услугите в областта на данъчно, облигационното и договорно право на адвокат Валентина Каменарска:

  • Проучване на счетоводното досие на фирмата в ревизирания период
  • Данъчно – счетоводни и юридически консултации в хода на ревизията и проверка на доказателствения ви материал
  • Изготвяне на възражения срещу ревизионния доклад
  • Изготвяне на жалби срещу ревизионния акт до ОУИ
  • Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред
Свържете се с нас!