Цени

Цени на услугите предлагани от адвокатска кантора Валентина Каменарска

Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги е непълен и има за цел приблизителната ориентация на клиента за цената на най-търсените правни услуги. При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

Консултация с адвокат – цена

 • Устна консултация извън кантората – цена 25 лева.
 • Консултация в кантората, с проучване на документи – цена от 60 до 300 лева, в зависимост от материалния интерес.

Процесуално представителство

Цената за процесуално представителство пред съд и арбитраж, включва и консултация и се отнася за една инстанция. Цените са еднакви за ищци и ответници по долу изброените искове:

Дела с материален интерес

 • По дела с материален интерес до 1000 лева – цена 300 лева.
 • По дела с материален интерес между 1000 и 5000 лева – цена от 350 до 650 лева.
 • По дела с материален интерес между 5000 и 10000 лева – цена от 650 до 950 лева.
 • По дела с материален интерес над 10000 лева – цена 950 лева + 3% за горницата над 10000 лева.
 • Искове за издръжка – цена от 300 лева / в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва/.
 • Искове за обезщетение за оставане без работа и за неплатено трудово възнаграждение – цена от 300 лева / в зависимост от размера на търсеното трудово възнаграждение или обезщетение цената се покачва/.
 • Частни жалби по висящи дела – цена 200 лева.

Важно!

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.!

Неоценяеми искове

 • За отмяна на уволнение или за възстановяване на работа, когато иска е предявен самостоятелно – цена 300 лева.
 • Развод по исков ред – цена 600 лева.
 • Развод по взаимно съгласие – цена 400 лева.
 • За бащинство и оспорване на бащинство – цена 500 лева.
 • В производства определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 400 лева.
 • Защита при дела по Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – цена 300 лева.
 • За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие – цена 400 лева.
 • Дела за отмяна на заповеди за задържане, когато не са съединени с иск за обезщетение – цена 400 лева.

Касационни производства

 • За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване, без явяване в съдебно заседание – от 600 лева /в зависимост от материалния интерес цената се покачва /.
 • За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение, без явяване в съдебно заседание – цена 500 лева.

Изпълнително производство

 • За образуване на изпълнително дело – цена 300 лева.
 • За извършване на изпълнителни действия след образуването – цена от 100 лева.
 • За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 300 лева.

Изготвяне на договори и други документи

 • Писмен договор, анекс, споразумение, спогодба – цена от 50 до 1000 лева, в зависимост от материалния интерес.
 • Изготвяне на завещание – цена от 200 до 500 лева.
 • Пълномощно – цена 20 лева.
 • Нотариална покана или покана по телепоща – цена 50 лева.
 • Молба за издаване на изпълнителен лист и образуване на изпълнително производство – цена 100 лева.
 • Жалба, сигнал до прокуратура – 50 лева.
 • Жалба, заявление до Топлофикация, мобилен оператор и др. – цена 50 лева.

Оказване на съдействие при сключване на сделка с недвижими имоти

Цената включва изготвяне на Нотариален акт за сделка с недвижим имот, и цялостно съдействие за осъществяване на сделка от страна на наш адвокат.

 • За сделка на стойност до 10000 лева – цена 300 лева.
 • За сделка на стойност между 10000 лева и 50000 лева – цена 500 лева.
 • За сделка на стойност между 50000 лева и 100000 лева – цена 800 лева.
 • За сделка на стойност над 100000 лева – цена по договаряне.

Абонаментно правно обслужване на юридически лица

Цени за текуща / непрекъсната / правна помощ.

 • 400 лева на месец при договори с продължителност до 2 месеца.
 • При договори с продължителност на 2 месеца – цена по договаряне.

Стойността на адвокатските услуги и цена за консултация с адвокат, е без оглед действително изразходеното време за извършването на работата

Цената не включва процесуално представителство!

Свържете се с нас!